Gustafsberg/Bodele
Address: Gustavsberg 306, 451 91, Uddevalla
GPS: 58.32897, 11.91107